ویژگی های سیستم فروش و حسابداری فروش

 • امکان تفکیک در معرفی اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی
 • امکان معرفی محل جغرافیایی طبق فعالیت شرکت
 • امکان برنامه ریزی برای فروش درمدل فروش ساده و فروش پخش
 • امکان معرفی واسط فروش و تهیه گزارشات مختلف به ازای واسط فروش
 • امکان معرفی مشتری در کلاسهای مختلف و جداسازی فروش داخلی از صادراتی
 • امکان گروهبندی اصلی و فرعی مشتریان و تهیه گزارشات مرتبط با آن
 • امکان پشتیبانی از اعتبار مشتریان جهت کنترل سقف فروش به هر مشتری
 • امکان استفاده از اعلامیه قیمت وپشتیبانی از (مدل فروش – محل فروش – نحوه دریافت وگروه مشتریان) بصورت روزانه
 • امکان افزایش یا کاهش اتوماتیک مبلغ در اعلامیه جدید بر اساس اعلامیه قبلی وکپی اعلامیه قیمت بر اساس محل فروش
 • امکان ایجاد ناحیه فروش ومحل فروش
 • امکان پشتیبانی وپیاده سازی سیستم بر اساس ارتباط ناحیه فروش با محل فروش و یا عدم ارتباط آنها
 • امکان پشتیبانی وپیاده سازی سیستم بر اساس ارتباط محل فروش با مشتریان و یا عدم ارتباط آنها
 • امکان معرفی مدلهای فروش در سیستم و تعیین اعلامیه قیمت براساس آن و تهیه گزارشات مرتبط
 • امکان معرفی محل تحویل کالا به فروشنده از طرف شرکت فروشنده
 • امکان معرفی محل دریافت کالا توسط خریداردر تعداد نامحدود آدرس
 • امکان معرفی عوامل فروش در سیستم و پشتیبانی از قانون مالیات برارزش افزوده
 • امکان تعریف اطلاعات پیش فرض در فرمهای مختلف جهت سرعت بخشیدن به ثبت کاربران
 • امکان معرفی و فروش کالای مشابه در سیستم فروش
 • امکان پشتیبانی از فرآیند فروش بصورت سبد محصولات
 • امکان پشتیبانی از فرآیند فروش بصورت لیست محصولات
 • امکان تهیه گروهبندی اصلی و فرعی در کالاهای فروش و تهیه گزارشات خاص
 • امکان پشتیبانی از فرآیند فروش متفرقه در سیستم فروش
 • امکان پشتیبانی از ثبت درخواست مشتری ، پیش فاکتور، ...   تا فاکتور فروش وبلعکس
 • امکان مشخص نمودن اعتبارپیش فاکتور برای کنترل فروش
 • امکان رزرو موجوی در اسناد فروش
 • امکان پشتیبانی از تاریخ رسیدگی در فاکتور فروش برای کنترل در سیستم حسابداری
 • امکان پشتیبانی و پیاده سازی از واحد سنجشهای مترمربع و مترطول برای شرکتهایی که بصورت مساحتی و محیطی کار میکنند
 • امکان پشتیبانی از فرآیند ثبت بصورت مبناداروپیوسته
 • امکان مانده گیری از مقداربازمانده درخواست ارسال نشده برای مشتری
 • امکان ایجاد سطوح فروش
 • امکان ایجاد شرح سند حسابداری فروش بصورت دلخواه
 • امکان ایجاد ارتباط با حسابداری و صدور سند حسابداری فروش
 • امکان پشتیبانی از صدور سند حسابداری فروش به دو صورت عادی وبراساس مدل فروش
 • امکان پشتیبانی از صدور سند حسابدای به 3 حالت مختلف(کالا – گروه کالا – سرجمع کالا)
 • امکان صدروسندحسابداری فروش بصورت گروهی
 • امکان پشتیبانی سیستم از تاریخ میلادی و شمسی
 • امکان تهیه گزارشات درسیستم گزارش سازبصورت میلادی و شمسی
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات از داخل نرم افزار
 • امکان مدیریت کاربران از ورود تا خروج
 • امکان مدیریت و حقوق دسترسی بر روی تمامی کلیدها و ویوهای کاربری(پرینت ، طراحی ، ارسال به Excel،...)